xx

Rekrutacja

 

Rekrutacja do Projektu "Akademia transportu i logistyki" będzie ciągła, do momentu zrekrutowania 310 Uczestników Projektu. Zakończenie rekrutacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej Projektu.
Dokumenty złożone następnego dnia po zamknięciu rekrutacji nie podlegają rozpatrzeniu.
DO PROJEKTU ZAPRASZAMY
Osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych spełniające:

1. Kryteria formalne
    - osoby w wieku 18+
    - osoby zamieszkujące lub uczące się lub pracujące na terenie województwa podkarpackiego,

2. Kryteria dodatkowe
    - osoba zamieszkująca obszar wiejski
    - w wieku 50+
    - osoba pozostająca bez zatrudnienia
    - kobieta
    - osoba z wykształceniem co najwyżej średnim

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w Biurze Projektu:

al. Sikorskiego 13, 35-304 Rzeszów


Komplet wymaganych dokumenty rekrutacyjnych:

1. Formularz zgłoszeniowy.
2. Oświadczenie statusu kandydata w chwili przystąpienia do projektu.
3. Oświadczenie dane osobowe.
4. Oświadczenie osoby pracującej/ uczącej się.
5. Oświadczenie o wpłacie wkładu własnego. 
6. Oświadczenie - kryteria dodatkowe.

 

Wyżej wymienione dokumenty znajdują się w zakładce dokumenty

 

Kryteria formalne:
    - osoba dorosła - (weryf. na podstawie daty urodzenia, oświadczenie)
    - zamieszkanie, uczenie się lub pracowanie na terenie WP ( oświadczenie)
    - posiadanie co najmniej 2 letniego stażu pracy na stanowiskach związanych z logistyką (dotyczy tylko szkolenia European
      Junior Logistician)

 

Kryteria dodatkowe: (preferowane będą osoby):
    - zam. obszary wiejskie - 3pkt (oświadczenie),
    - w wieku 50+ –3pkt (oświadczenie)
    - pozostające bez zatrudnienia - 3pkt (oświadczenie)
    - kobiety - 4 pkt
    - wykształcenie co najwyżej średnie – 4 pkt (oświadczenie)

Regulamin projektu i rekrutacji_aktualizacja_25_05_2018