xx

O projekcie

 

Projekt „Akademia transportu i logistyki”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020,
Osi priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działania: 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Okres realizacji projektu: od 2018-04-01 do 2019-06-30

Nr projektu: RPPK.09.05.00-18-0028/17

Wartość projektu: 1 731 696,00

Wkład Unii Europejskiej 1 471 941,60

Celem Projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez minimum 182 osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych do 30.06.2019 r., zamieszkujących woj. Podkarpackie.

Do projektu zapraszamy
osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności osoby starsze i o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie), które uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze woj. podkarpackiego.


W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

1. Kurs prawa jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy – 100 osób
Kod zawodu - 8332 kierowca samochodu ciężarowego

Wkład własny Uczestnika – 300,00 zł

Mogą wziąć w nim udział osoby, które ukończyły 21 lat, posiadają prawo jazdy kat. B.

Zakłada się 10 grup szkoleniowych średnio po 10 osób.
Szkolenie będzie liczyć w sumie 150 godz. teoria i 40 praktyka, z czego na kat. C 20 h teorii i 30h praktyki, a na kwalifikację 130 h teorii i 10 h praktyki.
Przed kursem odbędą się badania lekarskie oraz psychotesty.
Tematyka:
1. prawo jazdy kat. C – zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej, zagrożenia związane z ruchem drogowym, postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych, obowiązki posiadacza pojazdu;
2. kwalifikacja przyspieszona – szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, stosowanie przepisów, bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.
Po zakończeniu szkolenia na prawo jazdy kat. C, każdy uczestnik weźmie udział w egzaminie
zewnętrznym przeprowadzanym przez WORD. Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzyma uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym. Po zakończeniu szkolenia na przewóz rzeczy każdy uczestnik przystąpi do egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną działającą w imieniu Wojewody. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uzyskają uprawnienia do przewozu rzeczy.


2. Szkolenie European Junior Logistician - 40 osób

Kod zawodu - 333105 – Spedytor

Wkład własny Uczestnika – 200,00 zł

Mogą wziąć w nim udział osoby posiadające co najmniej 2 letniego stażu pracy na stanowiskach związanych z logistyką.

Zakłada się 4 grupy szkoleniowe średnio po 10 osób.
Po zakwalifikowaniu się do projektu zostanie z uczestnikami przeprowadzony wywiad mający na celu określenie doświadczenia i wykształcenia kandydata i wybór 2 z 5 modułów.
Szkolenia składa się z modułów (obszarów kompetencji):
- Podstawowe Koncepcje Łańcucha Dostaw (30h) - obowiązkowy obszar kompetencji.
- Podstawowe Umiejętności w Zakresie Zarządzania (30h) - obowiązkowy obszar kompetencji.
- Zarządzanie zapasami (30h), Planowanie produkcji (30h), Zaopatrzenie i Zakupy (30h), Zarządzanie transportem (30h), Zarządzanie magazynem (30h)
Dwa pierwsze moduły są obowiązkowe dla wszystkich kandydatów. Z kolejnych pięciu dla
każdej grupy zostaną wybrane 2 modułu w zależności od doświadczenia zawodowego
poszczególnych uczestników grupy. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik weźmie udział w egzaminie obejmującym:
-dwa egzaminy obowiązkowe z przedmiotów:
-Podstawowe Koncepcje Łańcucha Dostaw.
-Podstawowe Umiejętności w Zakresie Zarządzania oraz dwa egzaminy z poniższych obszarów kompetencji zawodowych, do wyboru przez kandydata (zbieżne z wybranymi modułami szkoleniowymi), spośród pięciu:
-Zarządzanie Zapasami, Planowanie Produkcji, Zaopatrzenie i Zakupy, Zarządzanie Magazynem, Zarządzanie Transportem.
Warunkiem przyznania certyfikatu "European Junior Logistician" jest uzyskanie wyniku
pozytywnego (co najmniej 60% pkt) z 4 egzaminów, udokumentowanie odpowiedniej praktyki
zawodowej oraz pozytywnej opinii Oceniającego w Końcowym Postępowaniu Kwalifikacyjnym.
Egzamin będzie przeprowadzany przez Instytut Logistyki i Magazynowania. Zarówno program
szkolenia jak i certyfikacja jest zgodna z wymaganiami Europejskiej Rada ds. Certyfikacji w
Logistyce (ECBL).


3. Kurs z zakresu przewozu rzeczy niebezpiecznych – ADR + cysterny - 60 osób

Kod zawodu - 833201 kierowca autocysterny

Wkład własny Uczestnika – 50,00 zł

Zakłada się 6 grup szkoleniowych średnio po 10 osób.
Każdy uczestnik weźmie udział w:
- kursie podstawowym ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
wszystkich klas (24h)
- kursie specjalistycznym w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w
cysternach (16h).
Tematyka szkolenia:
1. ADR podstawowy – wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, główne rodzaje zagrożeń, działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń, ochronę towarów niebezpiecznych przed działaniami osób trzecich, obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych.
2. cysterny – ogólne wiadomości dotyczące systemów napełniania i opróżniania cystern, informacje związane z zachowaniem się pojazdów na drodze podczas przewozu materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne, szczególne wymagania obowiązujące przewóz materiałów w cysternach.
Ukończenie szkolenia ADR jest jednoznaczne z przystąpieniem do egzaminu państwowego
przeprowadzonego przez Komisję powoływaną przy Urzędzie Marszałkowskim. Egzamin jest
przeprowadzany po ukończeniu szkolenia ADR podstawowego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu z ADR podstawowy uczestnicy przystępują do egzaminu z przewozu ładunków cysternami przed ww. Komisją.


4. Kurs prawa jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna na przewóz osób – 60 osób

Kod zawodu - 833101 Kierowca autobusu

Wkład własny Uczestnika – 300,00 zł

Mogą wziąć w nim udział osoby, które ukończyły 24 lata, posiadają prawo jazdy kat. B.

Zakłada się 6 grup szkoleniowych średnio po 10 osób.
Szkolenie będzie liczyć 150h zegarowych teoria i 70h praktyka, z czego na kat. D 20h
teorii i 60h praktyki, a na kwalifikację 130h teorii i 10h praktyki.
Tematyka:
1. prawo jazdy kat. D – zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej, zagrożenia związane z ruchem drogowym, postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych, obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu;
2. kwalifikacja przyspieszona – szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, stosowanie przepisów, bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.
Po zakończeniu szkolenia na prawo jazdy kat. D, każdy uczestnik weźmie udział w egzaminie
zewnętrznym przeprowadzanym przez WORD. Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzyma uprawnienia do kierowania autobusem. Po zakończeniu szkolenia na przewóz rzeczy każdy uczestnik przystąpi do egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną działającą w imieniu Wojewody. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uzyskają uprawnienia do przewozu osób.


5. Kurs prawa jazdy kat. C+E – 50 osób

Kod zawodu to 8332 kierowca samochodu ciężarowego.

Wkład własny Uczestnika – 100,00 zł

Kurs jest przeznaczony dla osób, które posiadają kat. C

Zakłada się 5 grup szkoleniowych średnio po 10 osób.
Szkolenie będzie liczyć 25 h praktyki.
Tematyka:
1. prawo jazdy kat. C+E – zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej, zagrożenia związane z ruchem drogowym, postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych, obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu.
Po zakończeniu szkolenia na prawo jazdy kat. C+E, każdy uczestnik weźmie udział w egzaminie zewnętrznym przeprowadzanym przez WORD.