xx

Zapraszamy do rekrutacji na szkolenia European Junior Logistician.

Szkolenia planowane są od stycznia 2019 r. w wymiarze 120 h.

Zakłada się dwie grupy szkoleniowe. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby posiadające co najmniej 2 letniego stażu pracy na stanowiskach związanych z logistyką.

Po zakwalifikowaniu się do projektu zostanie z uczestnikami przeprowadzony wywiad mający na celu określenie doświadczenia i wykształcenia kandydata oraz wybór 2 z 5 modułów.


Aktualny obowiązkowy obszar kompetencji dla wszyst
kich uczestników:

- Business Principles (Podstaw Biznesu)           

- Supply Chain & Logistics Design (Projektowania Łańcuchów Dostaw i Rozwiązań Logistycznych

Dwa moduły z spośród pięciu do wyboru, w zależności od doświadczenia zawodowego:

- Customer Service (Obsługa Klienta)

- Demand, Production and Distribution Requirements Planning (Popyt, Produkcja i Planowanie Wymagań Dystrybucji)

- Sourcing (Zaopatrzenie)

- Warehousing (Magazynowanie)

- Transportation (Transport)

Warunkiem przyznania certyfikatu "European Junior Logistician" jest uzyskanie wyniku pozytywnego (co najmniej 60% pkt) z 4 egzaminów, udokumentowanie odpowiedniej praktyki zawodowej oraz pozytywnej opinii Oceniającego w Końcowym Postępowaniu Kwalifikacyjnym. Egzamin będzie przeprowadzany przez Instytut Logistyki i Magazynowania. Zarówno program szkolenia jak i certyfikacja jest zgodna z wymaganiami Europejskiej Rada ds. Certyfikacji w Logistyce (ECBL).